Algemene voorwaarden en betaling

Artikel 1: geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door DisK kozijnen, gevestigd in Aalsmeer, hierna te noemen DisK, aangegaan.

1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden van DisK.

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van DisK afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: aangenomen werk.

2.1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Geringe (maat)afwijkingen zijn geen belemmering voor betaling.

2.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en), en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het in onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn aanbiedingen geldig tot 30 dagen na dagtekening.

 

Artikel 3: aanbiedingen.

3.1 Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Mondelinge aanbiedingen door DisK of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door DisK schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4: afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van DisK binden de laatste niet, voor zover ze niet door DisK schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5: intellectuele eigendomsrechten.

5.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door DisK verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door DisK voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van DisK en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DisK niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

5.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van DisK en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

5.3 Voor elke in strijd met dit artikel verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,-, onverminderd het recht van DisK om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding al naar gelang deze voornoemd boetebedrag overtreft.

 

Artikel 6: overeenkomst.

6.1 De overeenkomst van koop en verkoop van zaken en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor DisK door zijn schriftelijke bevestiging.

6.2 Elke met DisK aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat DisK van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat DisK zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie DisK zich zal wenden tot daartoe bevoegden.

6.3 gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door DisK bij de aanbieding verstrekt, zijn voor DisK niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

6.4 Het risico van vergissing en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bevestigde bestelling bestellingen is geheel voor risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 7: algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

7.1 DisK aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

7.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van DisK onverlet. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van contactpartners en/of derden prevaleren de algemene voorwaarden van DisK.

 

Artikel 8: verplichtingen van DisK.

8.1 DisK zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar het beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.

8.2 DisK aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

8.3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk door een niet aan DisK te wijten oorzaak slecht gewijzigd kan worden uitgevoerd, is DisK gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

 

Artikel 9: verplichtingen van de opdrachtgever.

9.1 De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen haar werknemers, verstrekt tijdig alle documenten en gegevens, zoals navolgend doch niet limitatief aangegeven onder sub a tot en met f, die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht:

a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen , ontheffingen en beschikkingen etc.), zonodig in overleg met DisK.

b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.

c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren etc.

f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

9.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens.

9.3 De opdrachtgever is verplicht zonder aanspraak op vergoeding water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze niet op of bij het werk aanwezig zijn.

9.4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor DisK voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10: aanbetaling.

DisK is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 40% te vragen. Indien de overeenkomst door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van DisK wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 11: prijzen.

11.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

11.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

11.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe in de wet.

 

Artikel 12: materialen.

12.1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

12.2 DisK stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. DisK is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

12.3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken, zulks in overleg met DisK. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, behalve in geval van terechte afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van DisK komen. Materialen welke door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden geacht te  zijn goedgekeurd.

12.4 De uit het werk vrijkomende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door DisK, tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan DisK toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

12.5 Ondergeschikte veranderingen (bv. Kleine modelveranderingen) van of aan de door DisK doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 13: wijziging van de opdracht.

13.1 Wijziging in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DisK ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13.3 Aangebrachte wijzigingen en/of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door DisK wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

 

Artikel 14: meer- en minderwerk.

14.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

14.2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

14.3 Door DisK te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten hun schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 15: extra onvoorziene kosten.

15.1 In alle gevallen wordt door DisK onder “grond” of bodemspecie verstaan niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van een of meer gewaarmerkte analyses.

15.2 Indien bij de sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen en opruimen daarvan niet binnen de prijsopgave van DisK, tenzij de opdrachtgever van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheid en de locaties van de betreffende stoffen.

 

Artikel 16: uitbesteding aan derden.

Opdrachtgever machtigt DisK om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 17: annuleren.

17.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door DisK reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens DisK gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan DisK als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart DisK tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de zaken.

17.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt DisK zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

17.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en DisK schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 18: opleveringstermijnen.

18.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever DisK schriftelijk in gebreke te stellen.

18.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor DisK geen beletselen zijn om de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

18.3 de opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van DisK zodanig is  dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

18.4 Wanneer bestelde zaken na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 19: oplevering.

19.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop DisK dit de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 9 dagen nadat DisK schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegd en/of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

19.2 Kleine gebreken zullen door DisK zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van hiervoor genoemde kleine gebreken, is DisK slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan DisK valt toe te rekenen.

19.3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt, welke DisK niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “overmacht” genoemd.

 

Artikel 20: gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “betaling”.

 

Artikel 21: vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door DisK aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 22: reclame.

22.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de zaken deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, DisK terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

22.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 9 dagen na de dag van levering c.q. oplevering DisK schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

22.3 DisK dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

22.4 Indien de reclame naar het oordeel van DisK juist is, zal DisK hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van DisK.

 

Artikel 23: overmacht.

23.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar DisK of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van  zaken door leveranciers van DisK, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van DisK, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor DisK overmacht op. Alsdan is DisK ontheven van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

23.2 DisK is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 24: garantie.

24.1 Garantie op de door DisK geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door DisK gegeven.

24.2 Er wordt 10 jaar garantie gegeven op montagewerkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Uitdrukkelijk wordt garantie op elektronische en mechanische onderdelen beperkt tot maximaal 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

24.3 Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 25: aansprakelijkheid.

25.1 DisK is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht zoals in deze voorwaarden zijn omschreven.

b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

c. Nalatigheid van de opdrachtgever in het onderhoud van geleverde zaken.

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke.

e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

f. Normale slijtage aan geleverde zaken.

g. Verkleuring van geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht.

25.2 DisK is slechts aansprakelijk, voor zover de verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto faktuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van DisK of van hen, die door DisK te werk zijn gesteld op de aan DisK opgedragen werk(en).

25.3 DisK is niet gehouden geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DisK

25.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheid van de zijde van DisK.

25.5 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens DisK in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan DisK te zijn gemeld.

 

Artikel 26: wanprestatie en ontbinding.

26.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal DisK ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

26.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, indien:

a. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

b. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden

c. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

26.3 DisK is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door DisK reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van DisK op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 27: retourzendingen.

27.1 Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.

27.2 De kosten van retourzendingen waartoe DisK geen toestemming heeft gegeven, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever, terwijl DisK alsdan gerechtigd is de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever ter beschikking te houden c.q. te doen houden.

 

Artikel 28: betaling.

28.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen – zonder verrekening – te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

28.2 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij DisK te worden ingediend.

28.3 Klachten of bezwaren over de  facturen c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

28.4 DisK is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de  vervaltermijn van de factuurdatum.

28.5 DisK is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

28.6 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 29: eigendomsvoorbehoud.

29.1 Zolang DisK geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven geleverde zaken, eigendom van DisK.

29.2 DisK heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.

29.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 30: wijziging van de voorwaarden.

DisK is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. DisK zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 31: geschillen en toepasselijk recht.

31.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van DisK, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

31.2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van DisK onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de arbitragecommissie.

31.3 Op alle door DisK aangegane overeenkomsten en alle door DisK uitgevoerde werkzaamheden is het Nederlandse Recht van toepassing.